Διοικητικό Συμβούλιο

Το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου Βόνιτσας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και απαρτίζεται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 100/2019 (ΑΔΑ ΩΖΗΘΟΛΧΖ-8ΙΣ).

Η απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ